Herroepingsrecht

1.            Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Home Fidelity binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klantbetaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2.            Binnen de in lid 1 bedoeld e herroepingtermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Home Fidelity te retourneren, dan wel binnen

deze termijn Home Fidelity op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Home Fidelity

Tt. Vasumweg 112-2

1033 SH Amsterdam

 

3.            Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

4.            Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

5.            Het herroepingrecht geldt niet voor:

 

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

-Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

-Audio en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.